วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

วัดชลประทานรังสฤษดิ์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยหม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทภิกขุ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้น และเลื่อมใสวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่าน จากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรม แบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นเป็นอย่างมาก

กรมชลประทานได้สร้างวัดใหม่ขึ้น ชื่อ “วัดชลประทานรังสฤษดิ์” ที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการผาติกรรมทดแทนการเข้าใช้ที่ดินของวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองบางตลาด (ปัจจุบันยังคงมีโบราณสถานเดิมของทั้งสองวัด เรียกรวมกันว่า “พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์”) เพื่อสร้างเป็นท่าเรือของกรมชลประทาน และได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุ เป็นเจ้าอาวาสใน พ.ศ. 2503

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีบรรยากาศร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีการสวดมนต์ บรรยายปาฐกถาธรรม และถวายเพลพระสงฆ์ ที่ลานหินโค้ง

ท่านปัญญานันทภิกขุ ได้แต่งหนังสือชื่อ “ชีวิตกับความตาย: ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ” การจัดงานฌาปนกิจศพที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายต่างจากที่อื่นๆ มีเพียงการบรรยายธรรม ไม่มีการเลี้ยงอาหาร การแสดงมหรสพ และงดพวงหรีด

ข้อมูลกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

นางสุรางค์ โล่ห์สัมฤทธิ์ชัยอายุ 81

สุคติสถาน 1126 ม.ค. – 30 ม.ค. 6631 ม.ค. 66 | เวลา 14.00 น.

นางเพ็ญพรรณ สุทธพรรณอายุ 92

สุคติสถาน 1224 ม.ค. – 28 ม.ค. 6629 ม.ค. 66 | เวลา 13.00 น.

นางสาวเพ็ญพิมพ์ แจ่มจันทร์อายุ 50

สุคติสถาน 1326 ม.ค. – 28 ม.ค. 6629 ม.ค. 66 | เวลา 15.00 น.

นางสุพรรณี มโนปวัตรอายุ 80

สุคติสถาน 1426 ม.ค. – 30 ม.ค. 66ไม่เผา

นางสุมาลี ยุวาถาวรอายุ 79

สุคติสถาน 1526 ม.ค. – 28 ม.ค. 6629 ม.ค. 66 | เวลา 17.00 น.

นายศิริพงษ์ ตั้งอริยะอายุ 49

สุคติสถาน 1626 ม.ค. – 30 ม.ค. 6631 ม.ค. 66 | เวลา 16.30 น.

นางสมจิตต์ วงศ์กาฬสิทธุ์อายุ 87

สุคติสถาน 1729 ม.ค. – 31 ม.ค. 661 ก.พ. 66 | เวลา 16.30 น.

นายเลิศ จันทนภาพอายุ 82

สุคติสถาน 1829 ม.ค. – 31 ม.ค. 661 ก.พ. 66 | เวลา 10.00 น.

กิจกรรมงานบุญของวัด

รวม พุทธวจน คติธรรม เพื่อออกจากทุกข์

ส่วนจัดแสดง