วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

วัดชลประทานรังสฤษดิ์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยหม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทภิกขุ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้น และเลื่อมใสวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่าน จากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรม แบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นเป็นอย่างมาก

กรมชลประทานได้สร้างวัดใหม่ขึ้น ชื่อ “วัดชลประทานรังสฤษดิ์” ที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการผาติกรรมทดแทนการเข้าใช้ที่ดินของวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองบางตลาด (ปัจจุบันยังคงมีโบราณสถานเดิมของทั้งสองวัด เรียกรวมกันว่า “พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์”) เพื่อสร้างเป็นท่าเรือของกรมชลประทาน และได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุ เป็นเจ้าอาวาสใน พ.ศ. 2503

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีบรรยากาศร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีการสวดมนต์ บรรยายปาฐกถาธรรม และถวายเพลพระสงฆ์ ที่ลานหินโค้ง

ท่านปัญญานันทภิกขุ ได้แต่งหนังสือชื่อ “ชีวิตกับความตาย: ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ” การจัดงานฌาปนกิจศพที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายต่างจากที่อื่นๆ มีเพียงการบรรยายธรรม ไม่มีการเลี้ยงอาหาร การแสดงมหรสพ และงดพวงหรีด

ข้อมูลกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

นายสุทัศน์ ประสิทธิ์วิเศษอายุ 87 ปี

สุคติสถาน 1116 -20 / 04 / 6722/04/67 | เวลา 10.00 น.

นายธีรพงษ์ สัปปพันธ์อายุ 78 ปี

สุคติสถาน 1216 -20 / 04 / 6721/04/67 | เวลา 17.00 น.

ร.อ.ดำรง ยุคลอดิศัยอายุ 88 ปี

สุคติสถาน 1316 -20 / 04 / 6722/04/67 | เวลา 16.30 น.

นางวิลาวัลย์ วิชัยอายุ 55 ปี

สุคติสถาน 1416 -19 / 04 / 6720/04/67 | เวลา 10.00 น.

นายไชยภัทรศิริ จิตรสมุทรอายุ 46 ปี

สุคติสถาน 1516 -20 / 04 / 67ไม่เผา

นายวิชิต เนติวิภัชธรรมอายุ 81 ปี

สุคติสถาน 1616 -19 / 04 / 6720/04/67 | เวลา 10.00 น.

นางสาวจงจิตต์ พัทรชนม์อายุ 93 ป

สุคติสถาน 1719 -23 / 04 / 6724/04/67 | เวลา 16.30 น.

นายบุญช่วย อุบลแย้มอายุ 81 ปี

สุคติสถาน 1817 -19 / 04 / 6720/04/67 | เวลา 16.30 น.

กิจกรรมงานบุญของวัด

รวม พุทธวจน คติธรรม เพื่อออกจากทุกข์

ส่วนจัดแสดง