โครงการสาธยายพระไตรปิฏกหมู่

สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์
————————–
เปิดพระไตรปิฏกพบธรรมกับ “โครงการสาธยายอ่านพระไตรปิฏกหมู่”
ทุกวันอาทิตย์ เชิญทุกท่านร่วมสาธยาย สร้างปัญญาบารมีผ่านพระไตรปิฏก พบสุข พ้นทุกข์ นำโลกสู่สันติสุข และสันติภาพสืบไป
————————–
ลงทะเบียนหน้างานหรือ สมัครออนไลน์
————————–
[ วัน | เวลา | สถานที่ ]
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-14.00 น.
ชั้น 1 อาคารปัญญานันทานุสรณ์