โครงการพุทธสาวก สาวิกา

ทำไมเราจึงต้องเรียนรู้การเป็นพุทธสาวกสาวิกา
การได้เป็นพุทธบริษัท สืบสานโดยสายเลือด ได้รับการคุ้มครอง และ สิทธิที่มนุษย์ควรมี ตามสังคม และกฎหมาย ส่วน พุทธสาวกสาวิกา สืบสานโดยสายธรรม ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติรู้ชอบ ปฏิบัติออกจากทุกข์ ได้รับการรับรอง คุ้มครองจากพระพุทธเจ้า คือพ้นทุกข์ หรือ หมดปัญหานำตน พบสุขนิรันดร

 

ความเป็นมาของโครงการ

พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาส ตระหนักถึงชาวพุทธที่ใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีความสนใจ และเยียวยาพุทธศาสนิกชนที่ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมของสังคมกดดันมากขึ้น จนทำให้เกิดภาวะจิตตก เครียด ฯลฯ จึงได้กำหนัดจัดโครงการพุทธสาวกสาวิกาขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่พุทธศาสนิกชนให้มีสติ มีปัญญา ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่วิ่งเข้ามาหาได้อย่างถูกวิธี

กิจกรรม : จัดขึ้นทุกวันเสาร์ของเดือนโดยแบ่งเป็น ๓ หลักสูตร (ต้องเข้าครบทั้ง ๓ หลักสูตรจึงจะได้รับเกียรติบัตรโครงการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น ๔

โครงการพุทธสาวกสาวิกา

เดือนกันยายน ๒๕๖๔

โครงการพุทธสาวกสาวิกา :
วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔


ธรรมบรรยาย
เรื่อง “วันเกษียณได้ ส.ว.  สู่  ว.ส.
โดย พระปัญญานันทมุนี
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
คลิกฟัง  ธรรมบรรยาย 

โครงการพุทธสาวกสาวิกา :
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔


ธรรมบรรยาย
เรื่อง “ปันน้ำใจไปด้วยกัน”
โดย พระปัญญานันทมุนี
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
คลิกฟัง  ธรรมบรรยาย 

โครงการพุทธสาวกสาวิกา :
วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔


ธรรมบรรยาย
เรื่อง “พุทธศาสนา แก้ทุกข์ทางใจ”
โดย พระสนอง ถาวโร
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
คลิกฟัง  ธรรมบรรยาย

โครงการพุทธสาวกสาวิกา :
วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔


ธรรมบรรยาย
เรื่อง “ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ”
โดย พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโณ
เจ้าอาวาสวัดสระเภา 
คลิกฟัง  ธรรมบรรยาย

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน