โครงการพุทธสาวกสาวิกา “หลักสูตรพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

โครงการพุทธสาวกสาวิกา “หลักสูตรพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือวันนักขัตฤกษ์

ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ โครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

🙏 ขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร
“พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๑๔ ของจังหวัดนนทบุรี
👉 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
————————
❤❤❤ สำคัญ ❤❤❤
หากท่านสมัคร 3 ช่องทางนี้ หมายความว่า ท่านได้สิทธิ์เข้ามาอบรม 100% ขอให้มาตามนัดหมาย จะได้เป็นบุญใหญ่ของท่านต่อไป และการปฏิบัติธรรมโครงการดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทางวัดได้จัดสรรบุญให้ท่านมีฐานของการปฏิบัติ และการมีสติ พ้นทุกข์
————————
๑. 💻 ช่องทางออนไลน์
ลงทะเบียนได้ที่ Google Form คลิก ⬇️ ด้านล่างนี้
https://forms.gle/QuXMBqi2HrHJpECR8
๒. 📲 ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ หรือ ช่องทาง LINE วัดชล โดย แอดไลน์ของวัดชล
คลิก 👉 https://lin.ee/Bx8BcYK
แจ้งข้อความประสงค์สมัครดังนี้
ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล : ……………….
เบอร์โทร : …………………………….
สมัคร ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ………………..
๓. 📌 สมัครลงทะเบียนที่วัดชลประทาน ในวันที่ท่านมาอบรม ได้ตั้งแต่ ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ อาคารพุทธสาวิกา ติดกับโรงทาน หลังลานหินโค้ง
สอบถามโทร : ๐๘๑ ๘๕๔ ๖๙๒๙ พล.อ.ต.หญิงโสภา คงสวัสดิ์
————————
มาตรการป้องกันโรคโควิด
๑. ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม นำอุปกรณ์การตรวจ ATK มาด้วย เพื่อตรวจก่อน
๒. หรือ นำผลตรวจ ATK ที่ตรวจเองในตอนเช้า นำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเข้า
————————
ระเบียบ และข้อปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม
๑. ไม่โทรศัพท์ และไม่ติดต่อกับใครตลอดระยะเวลาของการ ปฏิบัติ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
๒. พูดน้อยไม่เสียงดัง ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
๓. ในขณะเข้าอยู่ปฏิบัติตลอดการ อบรมต้อง ดูแลรักษาความสะอาด ที่พักและสถานที่ ปฏิบัติ
๔. ชุดปฏิบัติธรรม สีขาว ผู้ชาย ผู้หญิง ไม่มีลวดลาย หรือฉะลุ ๓ ชุด (ผู้ปฏิบัติหญิงมีผ้าถุง พร้อมสะไบ สีขาว เรียบๆ ๑ ชุด)
๕. ให้นำกระบอกน้ำมาด้วย เพื่อลดภาวะโลกร้อน และลดขยะพลาสติก
๖. ของใช้ส่วนตัวเตรียมมาให้พร้อม ห้ามนำทรัพย์สินมีค่าทุกชนิดติดตัวมาที่วัด
————————
📄 เอกสารกำหนดการโครงการ
คลิก ➡️ https://bit.ly/3QKn3N5

กำหนดการปฎิบัติธรรม

วันเวลากิจกรรมผู้ปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ ๑๒ ส.ค. ๖๕
เวลา ๑๕.๐๐ น.
ศีล (ปริยัติ)
-รับสมัคร ลงทะเบียน และจัดเข้าที่พัก ทั้งผู้มาสมัครที่วัดและสมัครออนไลน์
-พุทธอาสา , พล.อ.ต.หญิงโสภา และคณะกรรมการ
ฝ่ายทะเบียน
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.-สวดมนต์ ทำวัตรเย็น แปลไทย-พระครูสังฆกิจพิมล
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.-ปฐมนิเทศ สมาทานศีล ๘ ฟังโอวาทธรรมการพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา-พระปัญญานันทมุนี
(เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๑๙.๑๕ น.-พักเปลี่ยนอิริยาบถ ดื่มน้ำปานะ-โรงทาน คณะพุทธอาสาฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๙.๑๕ น. – ๒๐.๐๐ น.-นำสู่การเรียนรู้ไตรสิกขาและ
สติปัฏฐาน ๔ , ซักถามตอบปัญหา
-พระมหามานพ (พอจ. วันเดิม)
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.-นำปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน ๔
(พิจารณาดู กาย เวทนา จิต ธรรม)
-พระอาจารย์วันเดิม
เวลา ๒๑.๐๐ น.-พักทำกิจส่วนตัว แล้วหลับนอน อย่างมีสติ-ผู้เข้าปฏิบัติทุกคน
คณะพุทธอาสา
วันเสาร์ที่ ๑๓ ส.ค. ๖๕
เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๔.๓๐ น.
สมาธิ (ปริยัติ)
-ตื่นรู้ ทำกิจส่วนตัว
-ผู้เข้าปฏิบัติทุกคน
คณะพุทธอาสา
เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๕.๔๕ น.-สวดมนต์ ทำวัตรเช้า แปลไทย-พระครูสังฆกิจพิมล
เวลา ๐๕.๔๕ น. – ๐๖.๓๐ น.-ทบทวนสติปัฏฐาน ๔ นำปฏิบัติในอิริยาบถทั้ง ๔-พระมหามานพ
เวลา ๐๖.๔๐ น. – ๐๗.๐๐ น.-ดนตรีบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย
กายจิต
-พล.อ.ต.หญิงโสภา คงสวัสดิ์
และคณะพุทธอาสา
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.-ทำกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า
และพักผ่อนอย่างมีสติ
-โรงทาน คณะพุทธอาสา
ฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.-นำปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ในอิริยาบถทั้ง ๔ (ต่อ)-พระมหามานพ (พระมหาวัลย์)
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น.-รับประทานอาหารกลางวัน และ พักผ่อนอย่างมีสติ-โรงทาน คณะพุทธอาสา
ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม
เวลา ๑๒.๕๐ น. – ๑๖.๐๐ น.-นำปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔
ในอิริยาบถทั้ง ๔ (ต่อ)
-พระมหามานพ (พระมหาวัลย์)
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น.-บำเพ็ญบารมี ทำกิจส่วนตัว
ดื่มน้ำปานะ
-ผู้เข้าปฏิบัติทุกคน
คณะพุทธอาสา
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น.-บรรยายธรรม เรื่อง “ผัสสะกับการเวียนว่ายตายเกิด”ตามหลัก
ปฏิจจสมุปบาท
-พระอาจารย์สนอง ถาวโร
เวลา ๑๙.๑๕ น. – ๒๑.๓๐ น.-เจริญสติปัฏฐาน ๔ (ต่อ)-พระมหามานพ (พอจ.วันเดิม)
เวลา ๒๑.๓๐ น.-ทำกิจส่วนตัว แล้วหลับนอน
อย่างมีสติ
- พล.อ.ต.หญิงโสภา คงสวัสดิ์
และคณะพุทธอาสา
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ส.ค. ๖๕
เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๔.๓๐ น.
ปัญญา (ปฏิเวธ)
-ตื่นรู้ ทำกิจส่วนตัว
-ผู้เข้าปฏิบัติทุกคน พุทธอาสา
เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๕.๔๕ น.-สวดมนต์ ทำวัตรเช้า แปลไทย-พระมหามานพ
เวลา ๐๕.๔๕ น. – ๐๖.๐๐ น.-เจริญสติปัฏฐาน ๔ พิจารณาภายในกาย เวทนาในเวทนา จิตใจจิต ธรรมในธรรม ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขาเป็นเพียงสักว่า กาย เวทนา จิต ธรรมเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นของไม่ใช่ตัวตน- พระมหามานพ
เวลา ๐๖.๑๐ น. – ๐๗.๐๐ น.-เดินจงกรมตามรอยธรรม บันทึกภาพหมู่หน้ารูปเหมือนหลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ-พระมหาอภิชัย อภิชโย
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.-ทำกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า บำเพ็ญบารมี ทำความสะอาดห้องนอน อาคาร ซักผ้า ตากผ้า และ พักผ่อนอย่างมีสติ-โรงทาน พุทธอาสา
ฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม
เวลา ๐๘.๔๕ น. – ๑๐.๓๐ น.-สวดมนต์ทำวัตรแปล ฟังปาฐกถาธรรม
วันอาทิตย์
-พล.อ.ต.หญิงโสภา
และคณะพุทธอาสา
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.-ท่องแดนอัศจรรย์แห่งธรรม อาคารปัญญาฯ
ชั้น ๓
-พล.อ.ต.หญิงโสภา
และคณะพุทธอาสา
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.-รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนอย่างมีสติ-พล.อ.ต.หญิงโสภา
และคณะพุทธอาสา
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.-ซักซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร อาคารปัญญาฯ ชั้น ๑-พล.อ.ต.หญิงโสภา
และคณะพุทธอาสา
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.-ร่วมสาธยายพระไตรปิฏก-พระมหาขนบ สหายธมฺโม
และคณะ
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.-รับมอบวุฒิบัตร แสดงข้อคิดเห็น ลาศีล ๘
สมาทานศีล ๕ ฟังธรรมโอวาท บันทึกภาพหมู่
-พระปัญญานันทมุนีและคณะพระวิปัสสนาจารย์ พุทธอาสา
เวลา ๑๕.๓๐ น.-เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

๕  ดี  พุทธสาวกสาวิกา

คติชีวิตดี :  จิตตัง   ทันตัง   สุขาวหัง   จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้     คติคิดดี :  อยู่อย่างต่ำ  กระทำอย่างสูง  

คติพัฒนาจิต  :  พูดน้อย  กินน้อย  นอนน้อย  ทำความเพียรมาก  คติการอยู่ร่วมดี  :  สุขา  สังฆัสสะ   สามัคคี   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข   คติกัลยาณมิตรดี  :  กายอ่อนน้อม   วาจาอ่อนหวาน  จิตใจอ่อนโยน           พุทธอาสา  :     ผู้ทำบุญโดยไม่ผ่านเงิน