เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

นามเดิม : สง่า ฉายา สุภโร นามสกุล ณ ระนอง เกิดวันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๙๒ ที่บ้านหนองแสง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บุตรชายคนที่ ๔ ในจำนวนทั้งหมด ๙ คน ของนายฟอง ณ ระนอง และนางเพื่อม ยะโส (ณ ระนอง)

อุปสมบท : วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยมี พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชนันทมุนี เป็น พระอุปัชฌาย์ พระมหาบุญเลี้ยง จิตฺต เสโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเผียน อนุจารี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สำเร็จการศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๒) พธ.ม.(สาขาปรัชญา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อดีต : เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม, เจ้าคณะตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ก่อตั้งศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์

เกียรติคุณ

 • ประธานกรรมการนิสิต พธ.ม. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รับพระราชทานเสมาธรรมจักร
 • รับโล่เกียรติคุณเพชรสยาม สาขาศาสนา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏ จันทรเกษม
 • รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
 • รับโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประเภทครูอุทิศตนเพื่อนการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
 • ศิษย์เก่าเกียรติคุณดีเด่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับถวายเกียรติบัตร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • รางวัลราชมงคลสรรเสริญ กิตติมศักดิ์ พ.ศ ๒๕๖๑

เกียรติคุณ

 • ประธานกรรมการนิสิต พธ.ม. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รับพระราชทานเสมาธรรมจักร
 • รับโล่เกียรติคุณเพชรสยาม สาขาศาสนา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏ จันทรเกษม
 • รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
 • รับโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประเภทครูอุทิศตนเพื่อนการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
 • ศิษย์เก่าเกียรติคุณดีเด่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับถวายเกียรติบัตร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • รางวัลราชมงคลสรรเสริญ กิตติมศักดิ์ พ.ศ ๒๕๖๑

ปณิธานพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ปัจจุบัน

๑. วันผันเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนจากวัดปัญญานันทาราม สู่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ และสืบสานปณิธานหลวงพ่อ

๒. จากวัดปัญญานันทาราม ต้องทำใจ จากลูกและทุกคนเกือบ ๒๐๐ ชีวิต ไปอยู่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ด้วยความสำนึกว่า “หลวงพ่อนอนอยู่”

๓. หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ยังไม่ตาย ตั้งใจทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างแท้จริง ผู้ใดเจตนาดี เป็นผู้รักหลวงพ่อเดินตามรอยเท้าของหลวงพ่อ หลวงพ่อก็จะอยู่กับผู้นั้นตลอดไป แม้หลวงพ่อจะจากโลกนี้ไปงานของหลวงพ่อก็จะสถิตสถาพรต่อไป เหมือนกับว่าเป็นผู้ไม่ตาย ร่างกายเป็นของตายได้ แต่งานอย่าให้ตาย เพราะเราจะต้องรับสืบสานงานกันต่อไป

๔. เสียงขอร้องจากหลวงพ่อฯ ลูกไปช่วยงานพระพุทธศาสนาเหนื่อยแทนหลวงพ่อฯ ขัดข้องอะไรหลวงพ่อจะช่วยเหลือทำงานสองด้าน ด้านหนึ่ง สร้างศาสนวัตถุ สอง สร้างศาสนบุคคล

๕. ความประสงค์ของหลวงพ่อ สร้างวัด เพื่อสร้างพระสร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาท ให้อยู่ในโลกอย่างเรียบร้อยดีงามตามหลักพุทธศาสนา ไม่ให้ตกเป็นทาสของวัตถุมากเกินไป ปณิธานของข้าพเจ้า “ข้าพเจ้าเป็นทาสรับใช้พระพุทธศาสนาและเพื่อน มนุษย์ไม่เฉพาะบุคคล หรือ กลุ่มใด ตามปณิธานและอุดมการณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”