เข้าวัดวันอาทิตย์


🔴
|วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
🌞ภาคเช้า
🕘|เวลา ๐๘.๔๕ น. ถึง ๐๙.๑๕ น.
🙏|สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า
🕤|เวลา ๐๙.๑๕ ถึง ๑๐.๑๕ น.
🔊|ปาฐกถาธรรมมงคลตามหลักพุทธบริษัท
😇|ข้อที่ ๔ “ ถิ่นเหมาะสม “อยู่ได้บุญ” “
🙏|พระปัญญานันทมุนี
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
🕙|เวลา ๑๐.๑๕ ถึง ๑๐.๔๐ น.
🏳|พิธีถวายผ้าป่าบูรณะเขตกรรมฐาน วัดชลประทานฯ
🌳|ณ ระเบียงดอกไม้ใจ และลานหินโค้ง
———————–
☀️ภาคบ่าย
🕐|เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.
🖥️ (📱)|​รับชมย้อนหลัง
📖|โครงการสาธยายพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
นำโดย 🙏พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, ป.ธ.๙, ดร.
และ🙏พระมหาอภิชัย อภิชโย, ป.ธ.๖
———————–
🙏😇ร่วมสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า และรับฟังปาฐกถาธรรมออนไลน์
📹|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ 🖥️ (📱)​
เชิญแอด LINE ของวัดชล 👉https://lin.ee/Bx8BcYK